Nederland en Vlaanderen slaan handen ineen voor eerlijk natuursteen Bron: SER. Beeld: Shutterstock.com

De Nederlandse en Vlaamse natuursteensector hebben onlangs, samen met de Nederlandse en Vlaamse overheid, ngo’s en vakbonden, afspraken gemaakt voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen.

Dit ‘IMVO initiatief TruStone’ is tot stand gekomen na een periode van intensieve besprekingen onder leiding van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad. Mariette Hamer, voorzitter SER: “Initiatief Trustone is een instrument om gezamenlijk de productieketen van natuursteen transparanter te maken. Risico’s kunnen zo worden opgespoord en aangepakt. Goed dat ook binnen deze sector de partijen daarmee aan de slag gaan”. 

De sector gaat direct aan de slag met het in kaart brengen van risico’s in de productieketen en zal samenwerken met alle partijen van het initiatief om de problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid in de keten aan te pakken.

Impact realiseren

De natuursteensector in Nederland en België bestaat uit enkele honderden bedrijven gespecialiseerd in het importeren en verwerken van natuursteen of op natuursteen gebaseerde producten, zoals aanrechtbladen, grafstenen, monumenten, tegels, gevels en stoepranden. Vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wordt natuursteen regelmatig gewonnen en verwerkt onder omstandigheden waarbij er sprake is van schending van mensenrechten/arbeidsrechten en waarbij het milieu wordt geschaad. Om snel voldoende impact te kunnen realiseren is in de komende periode de inspanning er vooral op gericht om zo veel mogelijk Nederlandse en Vlaamse bedrijven te betrekken.

Pilots verantwoord inkopen van start

Nederlandse en Vlaamse opdrachtgevers van bijvoorbeeld bouwprojecten met natuursteen kunnen zelf hun invloed positief inzetten door natuursteen verantwoord in te kopen. Daarom zullen ook aanbestedende diensten worden gevraagd om het initiatief te ondersteunen. Inmiddels zijn pilots gestart om bedrijven en overheden er toe te bewegen om natuursteen maatschappelijk verantwoord in te kopen. Enkele tientallen gemeenten en rijksdiensten, waaronder de vier grootste Nederlandse gemeenten en het Nederlands Rijks Vastgoed bedrijf, doen hieraan mee. Hieruit wil men leren over de wijze waarop Maatschappelijk Verantwoorde Inkoop bedrijven kan stimuleren om actief bij te dragen aan het aanpakken en terugdringen van MVO-risico’s in de keten, in het bijzonder kinderarbeid. Deze lessen zullen ook leerzaam zijn voor andere sectoren dan natuursteen.

Waarom dit Initiatief?

Bedrijven moeten zich inspannen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam ketenbeheer. De maatschappij en de Nederlandse en Vlaamse overheid verwachten dit van hen. Bovendien is dit vastgelegd in internationale richtlijnen en verplichtingen zoals de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO). In Nederland zijn in de vorm van convenanten inmiddels in 8 sectoren IMVO-convenanten afgesloten. Het is voor het eerst dat partijen uit twee landen gezamenlijk tot afspraken komen. Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, is positief over TruStone: "Goed dat Nederland en Vlaanderen samen afspraken maken over natuursteen. Dit convenant helpt bedrijven in beide landen om hun verantwoordelijkheid te nemen, en misstanden in de internationale natuursteenketen zoveel mogelijk aan te pakken. Dit is een belangrijke stap naar een veiliger en eerlijker productieproces van natuursteen."

Ook interessant