Duurzaam gebruik bouwmaterialen van groot belang

Recyclen is belangrijk! Dat staat als een paal boven water en in de afgelopen decennia is er steeds duurzamer omgesprongen met materialen. Voor Nederland is recyclen belangrijk om ook op de lange termijn te kunnen voorzien in de behoefte van grondstoffen. Zeker ook in de bouw.

Voor een duurzame afhandeling van grondstoffen is er een programma opgesteld vanuit het rijk die het gebruik van nieuwe grondstoffen moet verminderen. Het programma ‘Nederland circulair in 2050’ heeft als doel om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen met de helft te verminderen ten opzichten van 2016. Ook NEN zet zich hiervoor in. De organisatie vindt dat er een rol is weggelegd voor de markt en wil de meningen peilen. NEN: “De bouwsector verbruikt veel grondstoffen en produceert veel afval. Van het bouw- en sloopafval wordt circa 98% opnieuw nuttig ingezet maar meestal in een laagwaardiger toepassing. Om juist meerwaarde te creëren in de keten, zijn nieuwe bedrijfsmodellen en producttoepassingen nodig.”

Overgang noodzakelijk
De overgang heeft volgens NEN nogal wat voeten in de aarde. “De transitie naar een circulaire bouw vraagt om nieuwe afspraken, zowel op product- als op procesniveau. Enerzijds om te kijken wanneer en in welke mate een product circulair is. Anderzijds om modellen te ontwikkelen en criteria vast te stellen, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt of en hoe een proces leidt tot een circulair eindresultaat.” Over de nieuwe manier van werken zijn al veel ideeën geopperd waar onder: adaptief bouwen, duurzaam materiaalgebruik, biobased bouwproducten en van bezit naar gebruik. Toch moet het goed hergebruiken van grondstoffen verder worden genormaliseerd om de doelstelling voor 2030 te halen.

Wat vindt de markt?
Om de input van de markt te verkrijgen, komt de organisatie met een enquête waarvan de resultaten op de bijeenkomst over Circulair Bouwen worden gepresenteerd. De enquête is te vinden op de website van NEN.  

Ook interessant