Voorgenomen wijzigingen op norm voor gebouwriolering en buitenriolering binnen het perceel

Afvoer van hemelwater is een belangrijk onderwerp, zeker nu we steeds vaker te maken krijgen met forse regenval. NEN 3215 stelt eisen aan de riolering voor een goede afvoer van zowel hemelwater als huishoudelijk afvalwater. Het Bouwbesluit verwijst naar deze norm.

In NEN 3215+C1+A1:2018 zijn bepalingsmethoden opgenomen met betrekking tot:

  • gebouwriolering voor huishoudelijk afvalwater, werkend volgens het vrijvervalsysteem met primaire soventstandleidingen in hoogbouw voor huishoudelijk afvalwater;
  • het systeem van overlaatstroming voor de afvoer van hemelwater van gebouwen;
  • het UV-systeem voor afvoer van hemelwater van gebouwen;
  • buitenriolering binnen de perceelgrens voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater, werkend volgens het vrijvervalsysteem.

Omdat het belangrijk is dat de norm eenduidig is en blijft, heeft de betrokken normsubcommissie een aantal passages tekstueel verduidelijkt en geactualiseerd.

Belangrijke wijzigingen

Een belangrijke wijziging in de norm is de huidige uitzonderingsregel voor grondgebonden woningen die zijn aangesloten op de buitenriolering voor uitsluitend de afvoer van hemelwater. Deze uitzondering komt te vervallen. Ook in die situatie moet nu verplicht een ontlastvoorziening worden toegepast.

Andere wijzigingen:

  • Er is een definitie toegevoegd voor een afzonderlijk functionerend UV-systeem;
  • De opmerking direct onder 4.1 is komen te vervallen;
  • Voor het leidingbeloop van standleidingen is nu een eis opgenomen voor de hoogteligging van de bovenkant van het waterslot van een stankafsluiter van lozingstoestellen (anders dan closets).

Normontwerp ter commentaar

Belanghebbenden kunnen tot 15 oktober 2021 het normontwerp kosteloos inzien op www.normontwerpen.nen.nl en reageren op de voorgenomen wijzigingen. De normsubcommissie 349 165 21 ’Gebouwriolering’ zal de feedback daarna beoordelen. De normcommissie 349 165 ’Afvalwatertechniek’ is verantwoordelijk voor de definitieve publicatie.

Meepraten over de inhoud van normen 

 Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normsubcommissie ‘Gebouwriolering’ stelt eisen aan een betrouwbaar en goedwerkend afvoersysteem voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater binnen gebouwen en de bebouwde omgeving

Ook interessant